Privatlivspolitik

1. Personvern

Generelle merknader

De følgende merknadene gir deg en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Vil du ha mer detaljert informasjon om personvern, kan du se personvernerklæringen vår, som du finner under denne teksten.

Datainnsamling på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen til nettstedets operatør i avsnittet «Informasjon om den behandlingsansvarlige» i denne personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

På den ene siden samles dataene dine inn når du oppgir dem til oss. Dette kan for eksempel være data som du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data samles inn automatisk eller med ditt samtykke av IT-systemene våre når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (for eksempel nettleser, operativsystem eller sidevisningstidspunkt). Disse dataene samles inn automatisk straks du går til dette nettstedet.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene samles inn for å sikre at nettstedet fungerer uten feil. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har rett til når som helst å få informasjon gratis om opprinnelsen til, mottakeren av og formålet med de lagrede personopplysningene dine. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av disse dataene. Hvis du har samtykket i databehandling, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan når som helst kontakte oss angående dette og andre spørsmål du måtte ha om personvern.

Tredjeparts analyseverktøy og andre verktøy

Når du besøker dette nettstedet, kan det du gjør her, bli evaluert statistisk. Dette gjøres hovedsakelig med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finner du i den følgende personvernerklæringen.

2. Drifting

Ekstern drifting

Dette nettstedet driftes av en ekstern tjenesteleverandør (driftsleverandøren). Personopplysningene som samles inn på dette nettstedet, lagres på serverne til driftsleverandøren. Dette kan være for eksempel IP-adresser, henvendelser, meta- og kommunikasjonsdata, kontraktdata, kontaktdata, navn, nettstedstrafikk og andre data som genereres via et nettsted.

Den eksterne driftingen utføres for å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (paragraf 6 (1) (b) i EUs personvernforordning, også kalt GDPR) og for å tilby sikre, raske og effektive nettjenester via en profesjonell leverandør (paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning). 

Driftsleverandøren vår vil bare behandle dataene dine i den grad dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene sine, og vil følge instruksjonene våre med hensyn til disse dataene.

3. Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i henhold til lover om personvern samt denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og hvorfor dette gjøres.

Vi vil gjøre oppmerksom på at dataoverføring på internett (for eksempel kommunikasjon på e-post) kan ha sikkerhetshull. Det er ikke mulig å gi data full beskyttelse mot at tredjeparter får tilgang til dem.

Merknad om den ansvarlige parten

Dette nettstedets behandlingsansvarlige er:

Nordic Sugar A/S
Edvard Thomsens Vej 10
2300 København S, Danmark

Den ansvarlige parten er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre har kontroll over formålene med og midlene for behandlingen av personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresser osv.).

Oppbevaringsperiode

Med mindre en mer spesifikk oppbevaringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, oppbevarer vi personopplysningene dine inntil formålet med å behandle dem ikke lenger er til stede. Hvis du har en berettiget grunn til å be om sletting eller trekker tilbake samtykket til databehandling, slettes dataene dine med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare personopplysningene dine (for eksempel oppbevaringsperioder pålagt av skattelover eller handelsrett). I sistnevnte tilfelle slettes dataene etter at disse grunnene ikke lenger er til stede.

Personvernombud

Vi har utnevnt et personvernombud for selskapet vårt. 

Personvernombud
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig, Tyskland

Telefon: +49 531 2411-0
E-post: dataprotection@nordzucker.com

Merknad om dataoverføring til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper basert i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre i henhold til relevante personvernlover. Hvis disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine overføres til disse tredjelandene og behandles der. Vi vil gjøre oppmerksom på at personvern som kan sammenlignes med nivået i EU, ikke kan garanteres i disse landene.

Amerikanske selskaper er for eksempel forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndighetene uten at du som opplysningenes eier kan gå til rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (for eksempel etterretningstjenestene) behandler, evaluerer og permanent lagrer data på servere i USA til overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Trekke tilbake samtykket til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner kan bare utføres med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som er utført inntil du trekker tilbake samtykket, forblir upåvirket av tilbaketrekkingen.

Rett til å protestere mot innsamling av data i spesifikke tilfeller og mot direkte markedsføring (paragraf 21 i EUs personvernforordning)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ PARAGRAF 6 (1) (E) ELLER (F) I EUs PERSONVERNFORORDNING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER SOM MÅTTE SKYLDES DIN BESTEMTE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED MINDRE VI KAN FREMLEGGE GODE LEGITIME GRUNNER TIL BEHANDLINGEN SOM OVERSTYRER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, OG VI VIL HELLER IKKE STOPPE BEHANDLINGEN HVIS DEN KREVES FOR Å FREMME, HEVDE ELLER FORSVARE LEGITIME INTERESSER.
JURIDISKE KRAV (INNSIGELSER I HENHOLD TIL PARAGRAF 21 (1) I EUs PERSONVERNFORORDNING).

HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE ER DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT AT PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES MED SLIK MARKEDSFØRING SOM FORMÅL. DETTE GJELDER OGSÅ ALL PROFILERING FORBUNDET MED SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE DERETTER IKKE LENGER BRUKES TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INNSIGELSE I HENHOLD TIL PARAGRAF 21 (2) I EUs PERSONVERNFORORDNING).

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Ved brudd på EUs personvernforordning skal eieren av personopplysningene ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemslandet der vedkommende er bosatt eller arbeider, eller der det påståtte bruddet skal ha funnet sted. Retten til å klage påvirker ikke andre administrative eller rettslige tvangsmidler.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller henvendelser du sender til oss som nettstedets operatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. En kryptert tilkobling kan kjennes igjen på at i nettleserens adressefelt endres «http://» til «https://», og på at et hengelåssymbol vises i det samme feltet.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss, leses av tredjeparter.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, utlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om at dataene overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig, vil dette bare gjøres i den grad det er teknisk mulig.

Informasjon, sletting og korrigering

Innenfor rammen av de gjeldende lovbestemmelsene har du når som helst rett til informasjon om de lagrede personopplysningene dine, opplysningenes opprinnelse og mottaker samt formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, rett til å få korrigert eller slettet disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss i dette henseendet og hvis du har flere spørsmål angående personopplysninger.

Rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. For å gjøre dette kan du kontakte oss når som helst. Retten til begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten til personopplysningene vi har lagret om deg, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses så lenge denne sjekken varer.
  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine var eller er ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å fremme, forsvare eller hevde juridiske krav, har du rett til, i stedet for, å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
  • Hvis du har fremmet en innsigelse i henhold til paragraf 21 (1) i EUs personvernforordning, må det gjennomføres en avveining av dine og våre interesser. Så lenge det ennå ikke er fastslått hvem sine interesser som har forrang, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan slike opplysninger, bortsett fra å oppbevares, bare behandles med ditt samtykke eller for å fremme, hevde eller forsvare juridiske krav, for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner som er av stor allmenn interesse i Den europeiske union eller et medlemsland.

Innsigelser mot markedsføring på e-post

Det er herved forbudt å bruke kontaktdata publisert innenfor rammen av forlagsmerkekravet til å sende reklame- og informasjonsmateriell som det ikke uttrykkelig er bedt om. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å gå til rettslige skritt i tilfelle sending av uønsket reklamemateriell, for eksempel søppelpost.

4. Datainnsamling på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Internettsidene våre bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke forårsaker noen skade på enheten din. De lagres enten midlertidig så lenge økten varer (øktinformasjonskapsler), eller permanent (permanente informasjonskapsler) på enheten din. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du forlater nettstedet. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på enheten inntil du sletter dem selv eller inntil nettleseren sletter dem automatisk.

I enkelte tilfeller kan informasjonskapsler fra tredjeparter også lagres på enheten når du går til nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjeparter (for eksempel informasjonskapsler for betalingstjenester).

Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er nødvendige av tekniske grunner fordi visse funksjoner på nettstedet ikke ville fungert uten dem (for eksempel handlekurven eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller til å vise reklame.

Informasjonskapsler som kreves for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen (nødvendige informasjonskapsler) eller for å tilby visse funksjoner du har bedt om (funksjonelle informasjonskapsler, for eksempel for handlekurven), eller for å optimalisere nettstedet (for eksempel informasjonskapsler for å måle trafikken på nettstedet), lagres på grunnlag av paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning med mindre et annet juridisk grunnlag er spesifisert. Nettstedets operatør har en legitim interesse av å lagre informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av tjenestene sine. Hvis det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler, er lagringen av de aktuelle informasjonskapslene utelukkende basert på dette samtykket (paragraf 6 (1) (a) i EUs personvernforordning. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Du kan stille inn nettleseren slik at du varsles om lagring av informasjonskapsler, og tillate informasjonskapsler i hvert enkelt tilfelle, ikke tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det begrense funksjonaliteten til dette nettstedet.

Hvis informasjonskapsler brukes av tredjeparter eller til analyseformål, vil vi informere deg om dette separat innenfor rammen av denne personvernerklæringen og om nødvendig be om ditt samtykke.

Trekke tilbake samtykket til informasjonskapsler:

Du kan når som helst justere de valgte informasjonskapselinnstillingene dine ved hjelp av følgende lenke. Ethvert samtykke du allerede har gitt, kan trekkes tilbake med virkning for fremtiden.
https://www.dansukker.no/no/cookie-erklaering

Samtykke med Cookiebot

Nettstedet vårt bruker Cookiebots samtykketeknologi til å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på enheten din eller til bruk av visse teknologier og for å dokumentere dette i samsvar med relevante personvernlover. Leverandøren av denne teknologien er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (heretter referert til som «Cookiebot»).

Når du går til nettstedet vårt, opprettes det en tilkobling til Cookiebots servere for å innhente samtykket ditt og andre erklæringer om bruk av informasjonskapsler. Cookiebot lagrer deretter en informasjonskapsel i nettleseren for å kunne administrere samtykkene du gir eller trekker tilbake. Dataene som samles inn på denne måten, oppbevares inntil du ber oss om å slette dem, inntil du selv sletter Cookiebots informasjonskapsel eller inntil formålet med å oppbevare dataene ikke lenger er til stede. Obligatoriske juridiske krav til oppbevaring forblir upåvirket.

Cookiebot brukes for å innhente de lovpålagte samtykkene til bruk av informasjonskapsler. 

Serverloggfiler

Tilbyderen av sidene samler inn og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren automatisk overfører til oss. Følgende data samles inn:

  • Nettlesertype og -versjon, operativsystemet som brukes
  • Henviser nettadresse
  • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
  • Tidspunktet for serverforespørselen
  • IP-adresse

Disse dataene kombineres ikke med andre datakilder.

Innsamlingen av disse dataene er basert på paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning. Nettstedets operatør har en legitim interesse av en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet, og dette er grunnen til at serverloggfilene må samles inn.

Henvendelser per e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss per e-post, telefon eller faks, blir henvendelsen din, inkludert alle relaterte personopplysninger (navn, henvendelse), lagret og behandlet av oss for at vi skal kunne behandle den. Vi vil ikke videreformidle disse dataene uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på paragraf 6 (1) (b) i EUs personvernforordning hvis henvendelsen din er relatert til oppfyllelsen av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføringen av prekontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse av effektiv behandling av henvendelsene vi får (paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning), eller på samtykket ditt (paragraf 6 (1) (a) i EUs personvernforordning) hvis vi har bedt om det.

Dataene du sender til oss via henvendelser, oppbevares hos oss inntil du ber oss om å slette dem, inntil du trekker tilbake samtykket til å oppbevare dem eller inntil formålet med å oppbevare dataene ikke lenger er til stede (for eksempel etter at vi har fullført behandlingen av henvendelsen din). Obligatoriske juridiske krav, spesielt til oppbevaringsperioder, forblir upåvirket.

Merkemaskin

Vi tilbyr en merkemaskin på nettstedet vårt. 

Behandlingen av disse dataene er basert på paragraf 6 (1) (b) i EUs personvernforordning for å tilby tjenesten til deg. Dataene vil ikke bli videreformidlet til en tredjepart.

Dataene dine slettes når formålet med å oppbevare dem ikke lenger er til stede.

5. Analyseverktøy og annonsering

etracker

Dette nettstedet bruker analysetjenesten etracker. Leverandøren er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland.

Dataene kan brukes til å opprette bruksprofiler under et pseudonym. Til dette formålet bruker etracker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren (for eksempel informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk). Dataene som samles inn med etrackers teknologier, vil ikke bli brukt til å identifisere besøkende på dette nettstedet uten særskilt samtykke fra den aktuelle personen og vil ikke bli kombinert med personopplysninger om innehaveren av pseudonymet.

Bruken av dette analyseverktøyet er basert på paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning. Nettstedets operatør har en legitim interesse av den anonymiserte analysen av brukeratferd for å optimalisere både nettstedet og annonseringen på det. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (for eksempel samtykke til lagring av informasjonskapsler), gjøres behandlingen utelukkende på grunnlag av paragraf 6 (1) (a) i EUs personvernforordning. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Hvis du vil motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, krever vi e-postadressen din samt informasjon som gjør det mulig for oss å sjekke at du er eier av den oppgitte e-postadressen, og at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Ytterligere data vil ikke bli samlet inn eller vil bare bli samlet inn på frivillig basis. Til behandlingen av nyhetsbrevet bruker vi leverandører av nyhetsbrevtjenester, som er beskrevet under.

Apsis International AB

Dette nettstedet bruker Apsis Pro til å sende ut nyhetsbrev. Leverandøren er APSIS International AB, Kungsgatan 6, 21149 Malmö, Sverige (heretter referert til som «Apsis»). Apsis er en tjeneste som brukes til å organisere og analysere utsendelsen av nyhetsbrev. Dataene du oppgir for å motta nyhetsbrev (for eksempel e-postadressen din), lagres på Apsis sine servere i Tyskland.

Nyhetsbrevene vi sender ut ved hjelp av Apsis, gjør det mulig for oss å analysere atferden til mottakerne av nyhetsbrevene. Blant annet kan vi analysere hvor mange mottakere som åpnet nyhetsbrevet, og hvor mange ganger hver lenke i nyhetsbrevet ble klikket på. Ved hjelp av såkalt konverteringssporing kan vi også analysere om en forhåndsdefinert handling (for eksempel kjøp av et produkt på dette nettstedet) ble utført etter at det ble klikket på lenken i nyhetsbrevet. Vil du vite mer om dataanalyse via Apsis-nyhetsbrev, kan du gå til https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy.

Databehandlingen er basert på samtykket ditt (paragraf 6 (1) (a) i EUs personvernforordning). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede er utført, forblir upåvirket av tilbaketrekkingen.

Hvis du ikke vil at atferden din blir analysert av Apsis, må du melde deg av nyhetsbrevet. Vi har lagt til en lenke i hvert nyhetsbrev som lar deg gjøre dette.

Dataene du oppgir til oss for å motta nyhetsbrevet, oppbevares av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten inntil du melder deg av nyhetsbrevet. Deretter slettes de fra nyhetsbrevets distribusjonsliste. Data vi oppbevarer til andre formål, forblir upåvirket av dette.

Når du har meldt deg av nyhetsbrevets distribusjonsliste, vil vi eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten om nødvendig lagre e-postadressen din i en blokkeringsliste for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra blokkeringslisten vil bare bli brukt til dette formålet og vil ikke bli kombinert med andre data.
Dette er i både din og vår interesse av å overholde de juridiske kravene til utsending av nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning). Lagringen i blokkeringslisten er ikke tidsbegrenset. 

7. Personvernerklæring for vår tilstedeværelse på sosiale medier

Databehandling av sosiale nettverk

Vi opprettholder offentlig tilgjengelige profiler på sosiale nettverk. Under finner du de sosiale nettverkene vi bruker.
Sosiale nettverk som Facebook, Twitter osv. kan vanligvis foreta grundige analyser av brukeratferden din når du besøker nettstedet deres eller et nettsted med integrert innhold fra sosiale medier (for eksempel Liker-knapper eller annonsebannere). Ved å besøke profilene våre på sosiale medier utløses en rekke behandlingsoperasjoner der personvern er relevant. I detalj:

Hvis du er logget inn på en konto på sosiale medier og besøker en av våre profiler på sosiale medier, kan operatøren av det sosiale nettverket registrere dette besøket på brukerkontoen din. Personopplysningene dine kan imidlertid også samles inn under visse omstendigheter selv om du ikke er pålogget eller ikke har en konto hos det respektive sosiale nettverket. I så fall skjer denne datainnsamlingen for eksempel ved hjelp av informasjonskapsler som lagres på enheten din, eller ved å registrere IP-adressen din.

Ved hjelp av dataene som samles inn på denne måten, kan operatørene av de sosiale nettverkene opprette brukerprofiler der preferansene og interessene dine lagres. Dermed blir det mulig å vise deg interessebasert annonsering innenfor og utenfor den respektive profilen på sosiale medier. Hvis du har en konto hos det respektive sosiale nettverket, kan den interessebaserte annonseringen vises på alle enheter der du er eller har vært pålogget.

Vær også oppmerksom på at vi ikke kan holde øye med alle behandlingsoperasjoner på de sosiale nettverkene. Avhengig av leverandøren kan ytterligere behandling derfor gjøres av operatørene av de sosiale nettverkene. Vil du vite mer, kan du se bruksvilkårene og personvernvilkårene til de respektive sosiale nettverkene.

Juridisk grunnlag

Vår tilstedeværelse på sosiale medier er ment å sikre oss en så omfattende tilstedeværelse på internett som mulig. Dette er en legitim interesse i henhold til paragraf 6 (1) (f) i EUs personvernforordning. Analyseprosessene som startes av de sosiale nettverkene, kan være basert på ulike juridiske grunnlag, som må oppgis av operatørene av de sosiale nettverkene (for eksempel samtykke i henhold til paragraf 6 (1) (a) i EUs personvernforordning).

Ansvarlig person og hevding av rettigheter

Hvis du besøker en av våre profiler på sosiale medier (for eksempel på Facebook), har vi og operatøren av det sosiale nettverket felles ansvar for databehandlingsoperasjonene som utløses under dette besøket. I prinsippet kan du hevde rettighetene dine (til informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og til å klage) både overfor oss og overfor operatøren av det respektive sosiale nettverket (for eksempel overfor Facebook).

Vær oppmerksom på at til tross for at vi har felles ansvar sammen med operatørene av de sosiale nettverkene, har vi ikke full innflytelse på nettverkenes databehandlingsoperasjoner. Alternativene våre avhenger i stor grad av retningslinjene til den respektive leverandøren.

Oppbevaringsperiode

Dataene som vi samler inn direkte via tilstedeværelsen på sosiale medier, slettes fra systemene våre straks formålet med å oppbevare dem ikke lenger er til stede, du ber oss om å slette dem eller du trekker tilbake samtykket til å oppbevare dem. Lagrede informasjonskapsler forblir på enheten din inntil du sletter dem. Obligatoriske juridiske krav, spesielt til oppbevaringsperioder, forblir upåvirket.

Vi har ingen innflytelse på hvor lenge operatørene av de sosiale nettverkene oppbevarer dataene dine til deres egne formål. Vil du vite mer, ber vi deg kontakte operatørene av de sosiale nettverkene direkte (for eksempel via personvernerklæringen deres, som du finner under).

Sosiale nettverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverandøren av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres dataene som samles inn, også til USA og andre tredjeland.

Vi har inngått en avtale om felles behandling (behandlingsansvarligtillegget) med Facebook i henhold til paragraf 26 i EUs personvernforordning. Denne avtalen spesifiserer databehandlingsoperasjonene som vi eller Facebook har ansvaret for når du besøker Facebook-siden vår. Du kan lese denne avtalen ved å følge denne lenken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Uavhengig av dette kan du justere annonseinnstillingene i brukerkontoen din. For å gjøre dette klikker du på følgende lenke og logger deg på: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vil du vite mer, kan du se Facebooks personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vil du vite mer om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se YouTubes personvernerklæring:  https://policies.google.com/privacy?hl=no

Pinterest

Vi har en profil på Pinterest. Operatøren er Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vil du vite mer om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du se Pinterests personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/nb/privacy-policy.

Dailymotion

Nettstedet vårt bruker tillegg fra videoportalen Dailymotion. Leverandøren er Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, Frankrike. Når du besøker en av våre sider med et Dailymotion-tillegg, opprettes det en tilkobling til Dailymotions servere. I løpet av denne prosessen får Dailymotions server informasjon om hvilke av sidene våre du har besøkt. I tillegg innhenter Dailymotion IP-adressen din. Dette gjelder selv om du ikke er logget inn på Dailymotion eller ikke har en konto hos Dailymotion. Hvis du er logget inn på Dailymotion-kontoen din, kan Dailymotion registrere brukeratferden din direkte på den personlige profilen din. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av Dailymotion-kontoen. Vil du vite mer om behandlingen av brukerdata, kan du se Dailymotions personvernerklæring på https://www.dailymotion.com/legal/privacy.